INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

v Děčíně 25. 5. 2018

Správce osobních údajů: Mgr. Markéta Závěrková, Psychoterapie Děčín, www.psychoklinika.cz, zaverkova@psychoklinika.cz, tel +420 737 423 801, Horská 3, 405 02 Děčín II

Osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií (tj. zejm. údaje o zdravotním stavu a údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofického přesvědčení nebo sexuální orientaci) osobních údajů klienta jsou správcem pracovištěm zpracovány v souladu s ustanovením čl. 6 odst.1. písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí psychoterapeutických služeb a konzultací uzavřené mezi klientem a správcem, v souladu s ustanoveními č. 6 odst. 1 písm. a) za účelem poskytování psychoterapeutických služeb a konzultací v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta nad zájmy správce.

Příjemce osobních údajů klienta je správce osobních údajů a na základě souhlasu klienta ve výjimečných případech rovněž osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a klientem.

Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě smlouvy uzavřené s klientem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb správcem klientovi. Správce uchovává osobní údaje klienta po dobu trvání smlouvy a poskytování služeb klientovi, a po dobu 3 let po skončení smlouvy.

Klient bere na vědomí, že je v souladu s výše uvedenými právními předpisy o ochraně osobních údajů (zákon o GDPR) oprávněn:

  • Kdykoli odvolat udělený souhlas, a to pro každý účelů zpracování samostatně
  • Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovány
  • Vyžádat si opravu nebo doplnění osobních údajů
  • Žádat výmaz z osobních údajů, pro které již není důvod
  • Žádat omezení zpracování osobních údajů
  • Žádat umožnění přenesení osobních údajů
  • Dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti
  • Podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk.. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že je porušeno GDPR